Suchen
Region (hr)
Termékek
Vállalat
Fókuszban
Kapcsolattartó partner
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

(copy 3)

Általános értékesítési és szállítási feltételek

I. Hatály

1. Az alábbi értékesítési és szállítási feltételek az áruk eladásáról és szállításáról a Vevő és közöttünk kötött valamennyi szerződésre vonatkozik. Ezek a feltételek az összes jövőbeli üzleti kapcsolatra is vonatkoznak, abban az esetben is, ha erről nem születik még egyszer kifejezett megállapodás. A Vevő ettől eltérő feltételei, amelyeket mi kifejezetten nem ismerünk el, számunkra nem járnak kötelezettséggel, abban az esetben sem, ha nem utasítjuk el kifejezetten azokat. Értékesítési és szállítási feltételeink vannak érvényben akkor is, ha a Vevő miénknek ellentmondó vagy eltérő feltételeinek ismeretében feltétel nélkül elvégezzük a Vevő megrendelésének teljesítését.

2. A szóban megkötött kapcsolódó megállapodások csak akkor köteleznek bennünket, ha ezeket írásban megerősítettük. Az írásos forma követelményének eltörléséhez írásos megállapodásra van szükség.

3. Az értékesítési és szállítási feltételek csak akkor vannak érvényben, ha a Vevő a BGB 14. § értelmében vállalkozás, közjogi értelemben vett jogi személy vagy közjogi különvagyont képviselő jogi személy, nem vonatkozik viszont a fogyasztókra (BGB 13. §).

II. Szerződéskötés

1. A Vevő megrendelését, amely egy adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak minősül, két héten belül, a megrendelés-visszaigazolás átküldésével vagy ugyanezen a határidőn belül a megrendelt termékek elküldésével tudjuk elfogadni.

2. Jogosultak vagyunk a Vevő hitelképességének ellenőrzése céljából a róla tárolt cím- és hitelképességi adatokat – beleértve azokat is, amelyeket a Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 500166, 22701 Hamburg, a Creditreform, Stuttgarter Str. 35, 73430 Aalen és a Bisnode D&B Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Str. 11, 64293 Darmstadt vállalat matematikai-statisztikai eljárások alapján rögzített – lekérdezni, amennyiben jogosult érdekeltségünket hitelesen bizonyítottuk. A szerződéses viszony megindoklásáról, teljesítéséről vagy befejezéséről szóló döntés céljából valószínűségi értékeket gyűjtünk és használunk fel, melyeknek kiszámításához többek között címadatok is felhasználhatók.

3. Ajánlataink kötelezettség nélküliek és nem kötelező érvényűek, hacsaknem kifejezetten kötelező érvényűnek jelöltük meg azokat.

4. Valamennyi ábra, kalkuláció, rajz és egyéb dokumentum esetében fenntartjuk a tulajdonjogot, a szerzői jogot és az egyéb védőjogot. A Vevő ezeket a dokumentumokat kizárólag írásos beleegyezésünkkel adhatja tovább harmadik félnek, függetlenül attól, hogy ezeket bizalmasként jelöltük-e meg.

III. Fizetési feltételek – árak

1. Áraink ex works, csomagolás nélkül értendőek, ha a megrendelés-visszaigazolásában nem szerepel más feltétel. Áraink nem tartalmazzák a jogszabályban előírt általános forgalmi adót. Ezeket a számla kiállításának napján a jogszabályban előírt mértékben külön tüntetjük fel a számlán.

2. Levonás kizárólag a köztünk és a Vevő között megkötött külön írásos megállapodás esetén lehetséges. A vételár levonás nélkül a számla Vevőhöz való beérkezésével azonnal esedékes, amennyiben a megrendelés-visszaigazoláson nem szerepel más fizetési határidő. A kifizetés akkor minősül teljesítettnek, amennyiben rendelkezünk az összeggel. Csekkformátumban történő kifizetés esetén a kifizetés csak akkor minősül teljesítettnek, ha a csekket beváltottuk.

3. A Vevő fizetési késedelme esetén a jogszabályi előírások vannak hatályban.

4. A Vevő még hiány bejelentése vagy viszontkereset esetén is csak akkor jogosult kompenzációra, ha viszontkeresete jogerőssé vált, részünkről elismert vagy kétségtelen. A visszatartási jog gyakorlására a Vevő csak akkor jogosult, ha viszontkeresete ugyanazon a szerződéses viszonyon alapul. A Vevővel folytatott üzleti kapcsolatból eredő összes követelés miatt jogosultak vagyunk visszatartási jog gyakorlására.

IV. Szállítási, teljesítési határidő és késedelmes szállítás

1. A kifejezetten kötelező érvényűként nem megjelölt szállítási határidők kizárólag kötelezettség nélküli adatok. Az általunk megadott szállítási idő csak akkor kezdődik, ha tisztázottak a technikai kérdések. A Vevőnek megfelelően és időben teljesítenie kell az összes rá vonatkozó kötelezettséget. Fenntartjuk a jogot arra, hogy kifogást emeljünk a nem teljesített szerződés ellen.

2. A késedelemért a jogszabályi előírásoknak megfelelően felelünk, ha a Vevő nekünk tulajdonítható szállítási késedelem miatt jogosult a szerződés további teljesítésének érdekmúlását érvényesíteni, ha garantáltuk a szállítási határidőket, vagy ha a szállítási késedelem nekünk, képviselőinknek, vagy a teljesítésben részt vevő egyéb feleknek tulajdonítható szándékos vagy súlyos gondatlanságból bekövetkező szerződésszegésen alapul.

3. Az olyan nekünk tulajdonítható szállítási késedelmekért, amely esetében a hiba képviselőinknek vagy a teljesítésben részt vevő egyéb félnek tulajdonítható, és amely valamelyőnknek tulajdonítható súlyos gondatlanságból bekövetkező vagy szándékos szerződésszegésen, vagy egy lényeges szerződéses kötelezettség valamelyőnknek tulajdonítható enyhe gondatlanságából bekövetkező megszegésén alapul, a jogszabályi előrásoknak megfelelően felelünk oly mértékben, hogy ebben az esetben kártérítési felelősségünk az előrelátható, jellegzetesen bekövetkező károkra korlátozódik.

4. Nem érintettek a Vevőnek azon további jogszerű követelései és jogai, amelyek a valamelyőnknek tulajdonítható késedelmes szállításból eredő kártérítési igény mellett fennállnak. Amennyiben a nem lényeges szerződéses kötelezettség általunk okozott megszegése késedelmes szállításhoz vezet a Vevőnél, annak kártérítési igénye a szállítmány értékének legfeljebb 25%-a.

V. Kockázat átruházása – küldemény/csomagolás

1. A rakodás és kiküldés biztosítás nélkül a Vevő kockázatára történik „ex stock” vagy „ex works”, amennyiben megrendelés-visszaigazolásunkból más nem következik. Törekszünk arra, hogy a kiküldés módjának és útvonalának tekintetében figyelembe vegyük a Vevő érdekeit; az ezzel kapcsolatos többletköltségek – még abban az esetben is, ha ingyenes szállítás szerepelt a megállapodásban – a Vevőt terhelik.

2. A csomagolásokra vonatkozó rendelet kikötése értelmében nem veszünk vissza szállítási és egyéb csomagolásokat; ez alól kivételt képeznek a raklapok. A Vevőnek saját költségére kell a csomagolás ártalmatlanításáról gondoskodnia.

3. Amennyiben a kiküldés a Vevő kérésére vagy hibájából késik, az árut a Vevő költségére és kockázatára raktározzuk. Ebben az esetben a kiküldésre készenlét bejelentése egyenértékű a kiküldéssel.

4. A küldeményt a Vevő kérésére és költségére szállítási biztosítással biztosítjuk.

5. Bármikor jogosultak vagyunk a részszállításra vagy részteljesítésre, amennyiben ez elfogadható a Vevő számára.

VI. Átvétel

1. A Vevő köteles a küldeményünk átvételéhez szükséges valamennyi tevékenység elvégzésére. Amennyiben a Vevő saját hibájából megszegi e kötelezettségét, jogosultak vagyunk esetleges többletköltségek felszámítására, és fenntartjuk a jogot további kártérítési igény érvényesítésére.

2. Amennyiben a Vevő a küldemény átvételével 14 napnál hosszabb késedelembe esik, írásban 14 napos utólagos átvételi határidőt tűzünk ki, egyidejűleg értesítjük arról, hogy a kitűzött határidő eredménytelen letelte után az átvételt elutasítjuk. Amennyiben a Vevő hagyja, hogy a kitűzött utólagos határidő eredménytelenül leteljen, írásos nyilatkozatban jogosultak vagyunk elállni az adásvételi szerződéstől, vagy kompenzációt igényelni a szerződés be nem tartása miatt. Amennyiben a Vevő tartósan megtagadja az átvétel, vagy tudvalevően nem lehetséges részéről a vételár kifizetése az utólagos határidő kitűzése esetében sem, nincs szükség utólagos határidő kijelölésére.

3. Ilyen esetben jogosultak vagyunk a kiesett haszon érvényesítésére a megállapodásban szereplő vételár 10%-val megegyező mértékben, amennyiben a Vevő nem bizonyítja, hogy ennél alacsonyabb mértékű kárunk keletkezett. Ettől függetlenül jogosultak vagyunk magasabb kár bizonyítására és érvényesítésére.

VII. Garancia

1. A Vevő minőséggel szemben támasztott követelései akkor állnak fenn, ha a HGB 377. § szerinti jogszabályi ellenőrzési és jelentési kötelezettségének megfelelően járt el. Amennyiben a Vevő módosításokat végez a termékeinken, nem vagy nem megfelelően tartja be üzemeltetési-, szerelési- és karbantartási előírásainkat, nem a jóváhagyásunkkal rendelkező alkatrészeket vagy fogyóeszközöket használja, megszűnik garanciális kötelezettségünk, amennyiben nem bizonyítja, hogy a hiba nem ettől a körülménytől függ. Egyéb esetekben a mindenkori összeszerelési útmutatóink és garanciális feltételeink vannak érvényben.

2. Amennyiben az áru hibája nekünk tulajdonítható, kizárva a Vevő szerződéstől történő elállási jogait, illetve a vételár leszállítását (árcsökkentést), kötelesek vagyunk az utólagos teljesítésre, hacsaknem jogszabályi előírások alapján jogosultak vagyunk az utólagos teljesítés megtagadására.

A Vevőnek észszerű határidőt kell kitűznie a javításra. A javítás a hiba elhárításával (kijavítás) vagy új áru szállításával történhet. A hiba elhárítása esetén mi viseljük a szükséges költségeket, amennyiben ezek nem növekednek azáltal, hogy a kiküldött tárgy a teljesítés helyétől eltérő helyen található. Méltányossági alapon jogosultak vagyunk az utólagos teljesítés módjának meghatározására. A részünkről nyújtott bárminemű utólagos teljesítés jogi kötelezettség elismerése nélkül történik, hacsaknem elismertük a hibát.

Amennyiben az utólagos teljesítés meghiúsult, a Vevő tetszése szerint kérheti a vételár leszállítását (árcsökkentés), vagy nyilatkozhat a szerződéstől való elállásról. Az utólagos javítás a második sikertelen próbálkozással meghiúsultnak minősül, hacsaknem a szerződés tárgya alapján észszerűek a további javítási kísérletek, és azok elfogadhatók a Vevő számára.

A hiba miatt a Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően csak akkor érvényesítheti kártérítési igényeit, ha az utólagos teljesítés meghiúsult.

Csekély hiba esetén a Vevő nem jogosult kártérítési igényre vagy a vételár leszállítását kérni.

3. A Vevő a megvásárolt termék hibája miatti követelései a Vevőhöz való kiszállítást követő 5 év elteltével elévülnek, ha ezeket szokásos felhasználási módjának megfelelően épületszerkezethez használták, és az okozta a hibákat. Ez vonatkozik a Vevő kártérítési vagy teljesítés helyetti kártérítési követeléseire is, valamint a hiba miatt a Vevő jogaiban bekövetkezett összes további kárra is, nem vonatkozik azonban a Vevő életében, testében vagy egészségében bekövetkezett károkra, vagy csak akkor, ha szándékosan vagy súlyos gondatlanságból mi - beleértve a teljesítésben résztvevő egyéb szereplőket is - felelünk.

VIII. Felelősség

1. Szándékosság és súlyos gondatlanság esetén, valamint életvesztés, testi sérülés vagy egészségkárosodás esetén mi - valamint képviselőink vagy a teljesítésben résztvevő egyéb szereplők is - felelniük a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Súlyos gondatlanság esetén a felelősségünk a szerződés jellegéhez kapcsolódó, előrelátható károkra korlátozódik, hacsaknem az 1. bekezdés 1. vagy 3. mondatában felsorolt kivételek egyike áll fenn. Egyéb esetben kizárólag a termékfelelősségi törvénynek megfelelően vagy a saját hibából történő lényeges szerződéses kötelezettségek (főbb kötelezettségek) megszegése miatt felelünk, vagy amennyiben egy hibát csalárd módon elhallgattunk, vagy garanciát vállaltunk az áru minőségére. A lényeges szerződéses kötelezettségek megszegésére vonatkozó kártérítési igény azonban a szerződés jellegéhez kapcsolódó, előrelátható károkra korlátozódik, hacsaknem az 1. bekezdés 1. vagy 3. mondatában felsorolt kivételek egyike áll fenn.

2. Az előző, 1. bekezdés szabályozásai valamennyi kártérítési igényre vonatkoznak (különösen a teljesítés melletti kártérítésre és a teljesítés helyetti kártérítésre), mégpedig jogállástól függetlenül, különösen hibák, a kötelmi viszonyból eredő kötelezettsége megsértése vagy jogellenes károkozás miatt. Ezek a hiábavaló költségek megtérítésére vonatkozó igényre is vonatkoznak. A késedelmes szállítás esetére a felelősségvállalást ezen értékesítési és szállítási feltételek IV. pontja határozza meg.

3. A Vevő hátrányára vonatkozó bizonyítási teher változása nem kapcsolódik az előbbi szabályozásokhoz.

IX. Tulajdonjog-fenntartás

1. A küldemény tárgya mindaddig a tulajdonunk marad, amíg a Vevővel szemben fennálló, az üzleti kapcsolatból eredő valamennyi követelésünk nem teljesül.

2. A Vevő a küldemény tárgyát feldolgozhatja vagy átalakíthatja („Feldolgozás”). A feldolgozást számunkra kell elvégeznie. Ha azonban a hozzánk tartozó küldemény tárgyának értéke alacsonyabb, mint a nem hozzánk tartozó áruk és/vagy a feldolgozás értéke, akkor résztulajdonosi jogot szerzünk az új áruban olyan arányban, mint amit a feldolgozott küldemény tárgyának értéke (bruttó számlaérték) képvisel az egyéb feldolgozott áru és/vagy feldolgozás értékében a feldolgozás időpontjában. Amennyiben az előző mondattal összhangban nem szerzünk tulajdonjogot az új áruban, akkor mi és a Vevő megegyezünk abban, hogy a Vevő résztulajdonosi jogot biztosít számunkra az új áruban olyan arányban, mint amit a Vevőhöz tartozó küldemény tárgyának értéke (bruttó számlaérték) képvisel az egyéb feldolgozott áruban a feldolgozás időpontjában. Az előző mondat alkalmazandó abban az esetben, ha küldemény tárgyát elválaszthatatlanul vegyítették vagy beszerelték nem hozzánk tartozó áruba. Amennyiben tulajdonjogot vagy résztulajdonosi jogot szerzünk, azt gondos kereskedőként megőrizzük a Vevő számára.

3. Abban az esetben, ha a küldemény tárgyát vagy az új árut értékesítik, a Vevő további külön nyilatkozat nélkül biztosítéki céllal lemond a vásárlójával szemben a továbbértékesítésből eredő követeléséről az összes járulékos joggal szemben a javunkra. A jogok átruházását az esetleges egyenlegkövetelésekre is alkalmazni kell. Az átruházás azonban csak általunk számlázott küldemény tárgya árának megfelelő összeg mértékére vonatkozik. A követelés ránk átruházott részét kell először kielégíteni.

4. Amennyiben a Vevő a küldemény tárgyát vagy az új árut ingatlannal egyesítette, akkor külön nyilatkozat nélkül azt a követelését is átruházza, amelyre az egyesítésért járó díjazásként jogosult, a küldemény tárgyának általunk kiszámlázott árának megfelelő mértékben.

5. Visszavonásig a Vevő jogosult a ránk átruházott követelések behajtására. A Vevő köteles haladéktalanul továbbítani nekünk a teljesített követelés ránk átruházott értékét. Ha jogos érdek áll fenn, különösen késedelmes fizetés, fizetésképtelenség, fizetésképtelenségi eljárás megindítása, váltóóvás, illetve a vevő túlzott eladósodottságának vagy a közelgő fizetésképtelenségének megalapozott bizonyítéka esetében jogosultak vagyunk arra, hogy visszavonjuk a Vevő behajtási jogát. Ezenkívül észszerű határidő betartásával, előzetes figyelmeztetést követően nyilvánosságra hozhatjuk a biztosítéki célú átruházást, értékesíthetjük az átruházott követeléseket, valamint kérhetjük, hogy a Vevő tegye közzé a Vásárlója előtt a biztosítéki célú átruházást.

6. Jogos érdek bizonyítása esetén a Vevő köteles a Vásárlójával szemben fennálló jogainak érvényesítéséhez szükséges információkat megosztani velünk és a szükséges dokumentumokat rendelkezésünkre bocsátani.

7. A tulajdonjog-fenntartás fennállása alatt a Vevő nem terhelheti jelzálogjoggal vagy használhatja fedezetként az adásvétel tárgyát. Lefoglalás, elkobzás vagy egyéb rendelkezések, vagy harmadik fél általi beavatkozás esetén a Vevőnek haladéktalanul értesítenie kell bennünket. A küldemény tárgya vagy az új áru viszonteladása csak viszonteladók számára engedélyezett a szokásos üzletmenet során, és csak azzal a feltétellel, hogy a küldemény tárgyának ellenértéke a Vevőnek kerül kifizetésre. A Vevőnek a vásárlójával meg kell egyeznie abban is, hogy a Vásárlója csak e kifizetés után szerez tulajdonjogot.

8. Ha az összes olyan biztosítéki jog realizálható értéke, amelyre jogosultak vagyunk, több mint 10%-kal meghaladja a biztosított követelések összegét, akkor a Vevő kérésére a biztosítékok megfelelő részét felszabadítjuk. Feltételezhető, hogy az előző mondat feltételei teljesültek, ha azoknak a biztosítékoknak a becsült értéke, amelyekre jogosultak vagyunk, eléri vagy meghaladja a biztosított követelések értékének 150%-át. Tetszésünk szerint választhatjuk ki a biztosítéki jogok közül a felszabadításra kerülőt.

9. A Vevő kötelezettségszegése, különösen fizetési késedelme esetén határidő kitűzése esetén is jogosultak vagyunk a küldemény tárgya, ill. az új áru átadását kérni és/vagy – amennyiben szükséges, határidő kitűzését követően – elállni a szerződéstől, és átadásra kötelezni a Vevőt. A küldemény tárgya/új áru átadására vonatkozó kérés a részünkről nem jelent elállási nyilatkozatot, hacsak nem nyilatkozunk erről kifejezetten.

X. Illetékes joghatóság, alkalmazandó jog és adatvédelem

1. A teljesítés helye a székhelyünk; a szállításokért és kifizetésekért (beleértve a csekk- és váltóügyleteket is), illetve a köztünk és a Vevő között a köztünk és a Vevő között megkötött adásvételi szerződéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi vitás kérdés a székhelyünkön illetékes joghatóság hatáskörébe tartozik. Ugyanakkor jogunkban áll keresetet benyújtani a Vevő ellen annak lakó- és/vagy székhelyén is.

2. A szerződő felek között fennálló valamennyi jogviszonyra kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság joga alkalmazandó. Nem alkalmazandó az ingó áruk értékesítésére vonatkozó nemzetközi egyezmények és az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződésekről szóló 1980.04.11-i ENSZ-egyezmény (CISG).

3. A köztünk és a Vevő között kötött szerződések végrehajtása olyan jogszabályi előírások, mint a német szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) és a német telemédia-törvény (TMG) rendelkezéseivel összhangban történik. Kötelezzük magunkat arra is, hogy törekszünk arra, hogy az általunk megbízott szolgáltatók és az általunk foglalkoztatott alvállalkozók betartsák ezeket az előírásokat. Ezzel kapcsolatban hivatkozunk a következő oldalon közzétett mindenkor hatályos adatvédelmi nyilatkozatunkra: www.hauff-technik.de/datenschutz.html.

4. Általános értékesítési és szállítási feltételeinknek kizárólag a német nyelvű változata van hatályban abban az esetben is, ha léteznek más nyelvű változatok.

Állapot: 2014. augusztus