Suchen
Region (hr)
Proizvodi
Poduzeće
U žarištu
Osoba za kontakt
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

(copy 1)

Opći uvjeti prodaje i isporuke

I. Područje ovlasti

1. Uvjeti prodaje i dostave u nastavku vrijede za sve ugovore zaključene između nas i kupca o kupnji i isporuci robe. Također vrijede za sve buduće poslovne odnose i u slučaju kada nisu izričito ponovno dogovoreni. Drugi uvjeti kupca koje nismo izričito prihvatili za nas su neobvezujući, čak i kada im izričito ne proturječimo. Naši uvjeti prodaje i isporuke važeći su i kada bez ograničenja izvršavamo narudžbu kupca znajući o proturječnim ili drugačijim uvjetima kupca.

2. Usmeni sporedni dogovori za nas vrijede samo kada su pismeno potvrđeni. Raskidanje zahtjeva u pisanom obliku mora biti pisani sporazum.

3. Uvjeti prodaje i isporuke vrijede samo za poduzeća u pogledu čl. 14 Građanskog zakonika, pravne osobe javnog prava i posebne javne fondove, ali ne i za potrošače (čl. 13 BGB).

II. Zaključenje ugovora

1. Možemo prihvatiti narudžbu kupca, koja se može kvalificirati kao ponuda za zaključivanje kupoprodajnog ugovora, u roku od dva tjedna slanjem potvrde o nalogu ili slanjem naručenog proizvoda u istom roku.

2. U svrhu provjere boniteta kupca imamo pravo, ako smo na uvjerljiv način pokazali poslovni interes, zatražiti pohranjene podatke o njegovoj adresi i kreditnoj sposobnosti, uključujući podatke koje na matematičko-statistički način pružaju tvrtke Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 500166, 22701 Hamburg, Creditreform, Stuttgarter Str. 35, 73430 Aalen i Bisnode D&B Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Str. 11, 64293 Darmstadt. U svrhu odluke o osnivanju, provođenju ili raskidanju ugovornog odnosa prikupljamo ili upotrebljavamo podatke o vjerojatnosti koji obuhvaćaju podatke o adresi.

3. Naše su ponude neobvezujuće i podložne izmjenama, osim ako smo iz izričito odredili kao obvezujuće.

4. Zadržavamo svoja vlasnička, autorska i ostala prava za sve prikaze, izračune, crteže i druge priloge. Kupac ih smije proslijeđivati trećim stranama isključivo uz našu pismenu suglasnost, bez obzira na to jesmo li označili te priloge kao povjerljive.

III. Uvjeti plaćanja - Cijene

1. Naše cijene vrijede tvornički bez ambalaže u slučaju kada nije drugačije navedeno u potvrdi naloga. U naše cijene nije uključen zakonski porez na dodanu vrijednost. Njegov zakonski iznos posebno ćemo navesti u računu na dan izdavanja računa.

2. Popust je moguć samo u slučaju posebnog pismenog sporazuma između nas i kupca. Kupac odmah nakon primitka računa mora platiti kupovnu cijenu bez odbitka, osim ako u potvrdi naloga nije naveden neki drugi uvjet plaćanja. Plaćanje je uspješno tek kada nam iznos bude na raspolaganju. U slučaju plaćanja čekom plaćanje je izvršeno tek nakon unovčenja čeka.

3. Ako kupac kasni s plaćanjem, vrijede zakonski propisi.

4. Kupac ima pravo na zaračunavanje, i u slučaju reklamacija ili protuzahtjeva, samo kada su protuzahtjevi pravomoćni te ako smo ih mi priznali i nisu sporni. Kupac ima pravo iskoristiti pravo zadržavanja samo kada se njegov protuzahtjev temelji na istom ugovornom odnosu. Na temelju svih potraživanja iz poslovne veze s kupcem imamo pravo na iskorištavanje prava zadržavanja.

IV. Rok isporuke, rok izvršenja i kašnjenje s isporukom

1. Termini za isporuku ili rokovi, koji nisu izričito dogovoreni kao obvezujući, isključivo su neobvezujući podaci. Vrijeme za isporuku koje smo naveli počinje tek kada se razjasne tehnička pitanja. Kupac također treba propisno i pravovremeno ispuniti sve svoje obaveze. Zadržavamo pravo prigovora zbog nepoštivanja ugovora.

2. U slučaju kašnjenja odgovaramo u skladu s pravnim propisima kada može opravdati svoj prestanak interesa za daljnje ispunjavanje ugovora zbog kašnjenja u isporuci za koje smo odgovorni mi, ako smo zajamčili rok isporuke ili ako se kašnjenje isporuke temelji na namjernom ili nehajnom kršenju ugovora od strane nas, naših zastupnika ili izvršitelja.

3. U slučaju da je za kašnjenje isporuke za koje smo odgovorni, a krivica naših zastupnika i izvršitelja također se može pripisati nama, krivo naše teško nehajno ili namjerno kršenje ugovora ili lako nehajno kršenje neke bitne ugovorne obaveze, odgovarat ćemo u skladu sa zakonskim propisima, no u tome je slučaju naša obaveza naknade štete ograničena na predvidiva i tipična oštećenja.

4. Ostali pravni zahtjevi i prava kupca, uključujući pravo na naknadu štete, povezana s kašnjenjem isporuke za koje smo mi odgovorni, ostaju nepromijenjena. Ako kršenje nesuštinskih ugovornih obaveza za koje smo mi odgovorni kupcu prouzroči kašnjenje isporuke, iznos naknade štete ograničen je na 25 %.

V. Prijenos rizika - slanje/pakiranje

1. Utovar i slanje obavljaju se bez osiguranja na rizik kupca „iz skladišta” ili „iz tvornice”, osim ako na našoj potvrdi naloga nije drugačije navedeno. Nastojat ćemo uzeti u obzir želje kupaca u vezi sa načinom i rutom slanja, a iz toga proizašli troškovi, čak i u slučaju dogovorene besplatne isporuke, idu na teret kupca.

2. U skladu s Uredbom o ambalaži ne uzimamo natrag ambalažu za prijevoz i sve druge vrste ambalaže, osim paleta. Kupac mora zbrinuti ambalažu o vlastitom trošku.

3. Ako isporuka kasni na zahtjev kupca ili njegovom krivnjom, robu skladištimo o trošak i na rizik kupca. U tom slučaju se iskazivanje spremnosti na isporuku izjednačava s isporukom.

4. Po želji i o trošak kupca možemo osigurati isporuku putem osiguranja prijevoza.

5. Uvijek imamo pravo izvršavati djelomične isporuke ili usluge ako je to prihvatljivo za kupca.

VI. Preuzimanje

1. Kupac mora poduzeti sve što je potrebno kako bi preuzeo našu isporuku. Ako kupac prekrši ovu obavezu, odgovarat će za dodatne troškove, pri čemu zadržavamo pravo potraživanja dodatnih prava na naknadu štete.

2. Ako kupac kasni s preuzimanjem isporuke dulje od 14 dana, pismeno određujemo naknadni rok od 14 dana za preuzimanje, a istovremeno izdajemo obavijest o tome da će preuzimanje biti odbijeno ako taj rok istekne bez rezultata. Ako kupac dopusti da naknadni rok istekne bez djelovanje, imamo pravo povući se iz kupoprodajnog ugovora uz pismenu izjavu ili uskratiti uslugu zbog neispunjavanja obaveze. Ako kupac i dalje odbija preuzimanje ili ako i nakon određivanja naknadnog roka ne može podmiriti kupovnu cijenu, nije potrebno odrediti naknadni rok.

3. U tom slučaju imamo pravo tražiti odštetu u iznosu od 10 % dogovorene kupovne cijene, ako kupac ne može dokazati da je nastala šteta manja. Bez obzira na to, imamo pravo dokazivati i tražiti veću odštetu.

VII. Jamstvo

1. Reklamacije kupaca moguće su samo kada se kupac pridržavao propisa za pregled i reklamaciju u skladu s čl. 377 Trgovačkog zakona. Ako kupac radi izmjene na našim proizvodima, ako se uopće ne pridržava ili ne pridržava u dovoljnoj mjeri naših uputa za rad, montažu i održavanje, ako ne upotrebljava dijelove ili potrošne materijale koje smo odobrili, tada više ne vrijedi naša obaveza jamstva, osim ako može dokazati da greška nije posljedica neke od navedenih okolnosti. Inače vrijede naše upute za montažu i uvjeti jamstva.

2. Ako artikl ima grešku za koju smo odgovorni mi, obavezni smo na naknadno ispunjenje, isključujući prava kupca da se povuče iz ugovora ili da smanji kupovnu cijenu (sniženje), osim ako prema zakonskim propisima imamo pravo odbiti naknadno ispunjenje.

Kupac nam mora osigurati razuman rok za naknadno ispunjenje. Naknadno ispunjenje može se ostvariti uklanjanjem greške (naknadnim popravljanjem) ili dostavom novog artikla. U slučaju uklanjanja greške podmirit ćemo potrebne troškove pod uvjetom da se se povećaju zbog toga što se roba iz ugovora nalazi na mjestu različitom od mjesta izvršenja. Imamo diskrecijsko pravo odlučiti o načinu naknadnog ispunjenja. Svako naknadno ispunjenje obavljamo bez priznavanje pravne obaveze, osim ako sami nismo prepoznali grešku.

Ako naknadno ispunjenje ne uspije, kupac može po vlastitom izboru zahtijevati smanjenje kupovne cijene (sniženje) ili proglasiti da se povlači iz ugovora. Naknadno ispunjenje proglašava se neuspješnim nakon drugog neuspjelog pokušaja, osim ako za kupca nisu prikladni i razumni daljnji pokušaji popravljanja.

Kupac može zahtijevati naknadu štete zbog greške u skladu sa zakonskim propisima tek nakon neuspjelog naknadnog ispunjenja.

Kupac nema pravo zahtijevati naknadu štete ili sniženje kupovne cijene u slučaju neznatnih nedostataka.

3. Reklamacije kupca zbog nedostatka na kupljenom artiklu zastarijevaju 5 godina nakon isporuke kupcu, ako su korišteni za građevinske radove na uobičajen način što je uzrokovalo kvar na njima. To također vrijedi za zahtjeve kupca i vezi s naknadom štete ili naknadom štete umjesto usluge te zbog svih drugih oštećenja prava kupca uzrokovanih nedostatkom; međutim, ne odnosi se na opasnost za život, tijelo ili zdravlje kupca ili na slučajeve kada smo odgovorni za nedostatke zbog namjere ili teškog nehaja, uključujući naše izvršitelje.

VIII. Odgovornost

1. Odgovaramo u slučajevima namjere ili teškog nemara, uključujući naše zastupnike ili izvršitelje - te u slučaju svake opasnosti po život, tijelo ili zdravlje prema zakonskim propisima. Naša je odgovornost u slučajevima teškog nemara ograničena na predvidivu štetu tipičnu za ugovor, ako nije prisutan jedan od iznimnih slučajeva iz rečenica 1 i 3 ovoga odlomka. Inače odgovaramo samo u skladu s Zakonom o odgovornosti za proizvode ili zbog kršenja bitnih obaveza iz ugovora (kardinalnih obaveza) ili ako smo namjerno prešutili nedostatak ili ako smo preuzeli jamstvo za kakvoću kupljenog artikla. Naša je odgovornost u slučajevima teškog nemara ograničena na predvidivu štetu tipičnu za ugovor, ako istovremeno nije prisutan jedan od iznimnih slučajeva iz rečenica 1 i 3 ovoga odlomka.

2. Propisi iz prethodnog odlomka 1 vrijede za sve zahtjeve za naknadu štete (posebice za naknadu štete uz uslugu i naknadu štete umjesto usluge) te neovisno o pravnom temelju, posebno zbog nedostataka, kršenja obveza iz dužničkog odnosa ili nedopuštenog rukovanja. To se također odnosi na zahtjeve za odštetom zbog bespotrebnog troška. Međutim, odgovornost za kašnjenje isporuke uređena je točkom IV. ovih uvjeta prodaje i isporuke.

3. Izmjena tereta dokaza koja ide na štetu kupca nije povezana s prethodnim odredbama.

IX. Pravo pridržavanja vlasništva

1. Predmet isporuke ostaje u našem vlasništu sve dok se ne ispune svi naši zahtjevi prema kupcu iz poslovne veze.

2. Kupcu je dopušteno obrađivati ili preoblikovati („obrađivati”) predmet isporuke. Obradu za nas obavlja netko drugi. Međutim, ako je vrijednost predmeta isporuke koji nam pripada manja od vrijednosti robe koja nam ne pripada i/ili od obrade, steći ćemo zajedničko vlasništvo nove robe u omjeru vrijednosti (bruto fakturirana vrijednost) obrađenog predmeta isporuke s vrijednošću preostale obrađene robe i/ili obrade u trenutku obrade. Ako ne steknemo vlasništvo nad novom robom u skladu s prethodnom rečenicom, mi i kupac suglasni smo da nam kupac dodijeli vlasništvo nad novom robom u omjeru koji vrijednost (bruto fakturirana vrijednost) predmeta isporuke koji pripada kupcu ima prema drugoj obrađenoj robi u trenutku obrade. Prethodna rečenica stoga vrijedi u slučaju neraskidivog miješanja ili povezanosti predmeta isporuke s robom koja nam ne pripada. U slučaju da steknemo vlasništvo ili suvlasništvo, čuvat ćemo proizvode za kupca pažljivo poput savjesnog trgovca.

3. U slučaju prodaje predmeta isporuke ili nove robe kupac na nas prenosi svoj zahtjev od svoga kupca sa svim popratnim pravima, bez potrebe za dodatnim objašnjenjima. Prijenos se primjenjuje uključujući moguća potraživanja s računa. Međutim, prijenos vrijedi samo u visini iznosa koji odgovara cijeni predmeta isporuke koju smo naveli u računu. Udio potraživanja koji nam je predan mora se prioritetno ispoštovati.

4. Ako kupac povezuje predmet isporuke ili novu robu sa zemljištem, on tada prenosi, bez potrebe za dodatnim objašnjenjem, i svoje potraživanje, na koje ima pravo kao naknadu za povezivanje, u iznosu cijene predmeta isporuke koju smo naveli u računu.

5. Kupac do opoziva ima pravo ubiranja potraživanja koje je preneseno na nas. Kupac nam mora smjesta proslijediti uplate povezane s potraživanjima koja su prenesena na nas do iznosa osiguranog potraživanja. Ako postoji opravdani interes, posebno u slučaju kašnjenja pri plaćanju, privremene obustave plaćanja, pokretanja stečajnog postupka, mjeničnog protesta ili osnovanih dokaza prezaduženosti ili prijeteće insolventnosti kupca, imamo pravo opozvati kupčevo pravo na naplatu. Osim toga, uz prethodno upozorenje i uz pridržavanje razumnog roka možemo priopćiti sigurnosni prijenos, iskoristiti prenesena potraživanja te zahtijevati da kupac svome klijentu priopći sigurnosni prijenos.

6. Utvrđivanjem vjerodostojnosti opravdanog interesa kupac nam mora pružiti informacije potrebne za zahtijevanje svojih prava od klijenta te nam predati potrebnu dokumentaciju.

7. Tijekom trajanja pridržavanja vlasništva kupcu je zabranjeno davanje u zalog ili sigurnosni prijenos vlasništva. Kupac nas smjesta mora obavijestiti u slučaju ovrhe, zapljene imovine ili upletanja trećih strana. Daljnja prodaja predmeta isporuke ili nove robe dopuštena je samo preprodavačima u uobičajenom tijeku poslovanja i isključivo pod uvjetom da se kupcu plati protuvrijednost predmeta isporuke. On s klijentom također mora dogovoriti da klijent stječe vlasništvo tek nakon ovoga plaćanja.

8. Ako ostvariva vrijednost svih sigurnosnih prava koja nam pripadaju prekoračuje iznos osiguranih zahtjeva za više od 10 %, po želji kupca predat ćemo odgovarajući dio sigurnosnih prava. Pretpostavlja se da su preduvjeti u prethodnoj rečenici ispunjeni ako procijenjena vrijednost sigurnosti na koje imamo pravo dostigne ili prekorači 150 % vrijednosti osiguranog zahtjeva. Prilikom predaje možemo birati između različitih sigurnosnih prava.

9. U slučaju kršenja obaveza kupca, posebno pri kašnjenju plaćanja, imamo pravo i bez određivanja roka, zahtijevati predaju predmeta dostave odnosno nove robe i/ili, s po potrebi određenim rokom, povući se iz ugovora. Kupac je obvezan izvršiti predaju. Zahtjev za predajom predmeta isporuke/nove robe ne uključuju našu izjavu o povlačenju, osim ako to nije izričito navedeno.

X. Nadležni sud, odabir zakona, zaštita podataka

1. Mjesto izvršenja i nadležni sud za isporuku i plaćanja (uključujući žalbe povezane sa čekovima i mjenicama) te za sve sporove između nas i kupca iz kupoprodajnih ugovora koje smo međusobno zaključili nalazi se u sjedištu naše tvrtke. Međutim, imamo pravo tužiti kupca i u njegovom prebivalištu/sjedištu njegove tvrtke.

2. Odnose između ugovornih stranki reguliraju isključivo zakoni koji vrijede u Saveznoj Republici Njemačkoj. U to nije uključena primjena međunarodnih sporazuma u vezi s prodajom pokretnih dobara i sporazuma UN-a o ugovorima u vezi s međunarodnom prodajom robe od 11.04.1980. (CISG).

3. Ugovori zaključeni između nas i kupca provode se uz pridržavanje pravnih propisa kao što su Savezni zakon o zaštiti podataka (BDSG) i Zakon o televizijskim medijima (TMG). Nastojat ćemo da se ovih propisa pridržavaju i naši ovlašteni pružatelji usluga i izvršitelji koje zapošljavamo. S time u vezi upućujemo na posljednju verziju izjave o zaštiti podataka dostupnu na našoj početnoj stranici www.hauff-technik.de/datenschutz.html.

4. Vrijedi isključivo njemačka verzija sadržaja općih uvjeta za prodaju i isporuku, čak i ako postoje verzije na drugim jezicima.

Verzija iz kolovoza 2014.